วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงงาน
เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ผู้จัดทำ
1. ด.ช. วีรพงษ์ชัย ศรีฉลาด ม.3/1 เลขที่17
2. ด.ช. เทพพิรุณ ผงผางนอก ม.3/1 เลขที่ 4
3. ด.ญ. มาลินี คุ้มจิตร ม.3/1 เลขที่ 21
4. ด.ญ. เกวลี ยกกลิ่น ม.3/1 เลขที่ 14
ครูที่ปรึกษา
1. คุณครู จิราพร ฝีมือช่าง
2. คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนัน
บทคัดย่อ
1.ที่มา
1.1 เพื่อจะได้รู้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่พวกและกี่ชนิด
1.2 เพื่อจะได้รู้ว่าสันไม่มีกระดูกสันหลังนั้นอาศัยหรือใช้ชีวิตอยู่อย่างไร
2. วัตถุประสงค์
2.1 อยากทราบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่พวกและกี่ชนิด
2.2 อยากทราบว่าสันไม่มีกระดูกสันหลังนั้นอาศัยหรือใช้ชีวิตอยู่อย่างไร
จุดมุ่งหมาย
1.ได้รู้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีทั้งหมด 8 พวกได้แก่ 1.พวกฟองน้ำ 2. พวกลำตัวกลม 3. ลำตัวกลาง 4. พยาธิ 5. พวกผิวขรุขระ 6. พวกหอยกับหมึก 7.พวกลำตัวปล้อง
8. พวกมีกระดอง
2. ได้รู้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยและใช้ชีวิตอย่างไร
วิธีดำเนินการ
อุปกรณ์
1.ฟิวเจอร์บอร์ด 2.คัดเตอร์ 3. ไม้บรรทัด 4.กระดาษกาว 5. ดินสอ 6. กระดาษ 7. ปกใส
วิธีดำเนินการ
1.สืบค้นข้อมูล และปริ้น
2. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้เท่ากันขนาดใหญ่กว่ากระดาษA4 พอสมควร
3. นำงานที่ปริ้นมาติดกับฟิวเจอร์บอร์ด
4. นำปกใสปิดทับกระดาษอีกที
ข้อเสนอแนะ
1.คุณครูจิราพรเสนอแนะให้หาสัตว์เพิ่มพวกละ2ชนิด
ขอขอบคุณ
คุณครู จิราพร ฝีมือช่าง และ คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนัน
เอกสารอ้างอิง
Internetโครงงาน
เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ผู้จัดทำ
1. ด.ช. วีรพงษ์ชัย ศรีฉลาด ม.3/1 เลขที่17
2. ด.ช. เทพพิรุณ ผงผางนอก ม.3/1 เลขที่ 4
3. ด.ญ. มาลินี คุ้มจิตร ม.3/1 เลขที่ 21
4. ด.ญ. เกวลี ยกกลิ่น ม.3/1 เลขที่ 14
ครูที่ปรึกษา
1. คุณครู จิราพร ฝีมือช่าง
2. คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนัน
บทคัดย่อ
จัดทำโครงงานนี้ทำมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
1.ที่มา
1.1 เพื่อจะได้รู้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่พวกและกี่ชนิด
1.2 เพื่อจะได้รู้ว่าสันไม่มีกระดูกสันหลังนั้นอาศัยหรือใช้ชีวิตอยู่อย่างไร
2. วัตถุประสงค์
2.1 อยากทราบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่พวกและกี่ชนิด
2.2 อยากทราบว่าสันไม่มีกระดูกสันหลังนั้นอาศัยหรือใช้ชีวิตอยู่อย่างไร
จุดมุ่งหมาย
1.ได้รู้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีทั้งหมด 8 พวกได้แก่ 1.พวกฟองน้ำ 2. พวกลำตัวกลม 3. ลำตัวกลาง 4. พยาธิ 5. พวกผิวขรุขระ 6. พวกหอยกับหมึก 7.พวกลำตัวปล้อง
8. พวกมีกระดอง
2. ได้รู้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยและใช้ชีวิตอย่างไร
วิธีดำเนินการ
อุปกรณ์
1.ฟิวเจอร์บอร์ด 2.คัดเตอร์ 3. ไม้บรรทัด 4.กระดาษกาว 5. ดินสอ 6. กระดาษ 7. ปกใส
วิธีดำเนินการ
1.สืบค้นข้อมูล และปริ้น
2. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้เท่ากันขนาดใหญ่กว่ากระดาษA4 พอสมควร
3. นำงานที่ปริ้นมาติดกับฟิวเจอร์บอร์ด
4. นำปกใสปิดทับกระดาษอีกที
ข้อเสนอแนะ
1.คุณครูจิราพรเสนอแนะให้หาสัตว์เพิ่มพวกละ2ชนิด
ขอขอบคุณ
คุณครู จิราพร ฝีมือช่าง และ คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนัน
เอกสารอ้างอิง
Internet